Algemene voorwaarden Memorybooth.be

Memorybooth.be is een product en dienst van Digiworx bvba
 1. Draagwijdte algemene voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, offertes en overeenkomsten van BV DIGIWORX (hierna DIGIWORX of VERHUURDER). Door de plaatsing van een bestelling, de goedkeuring van een offerte of het ondertekenen van een overeenkomst met DIGIWORX bevestigt de klant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij deze onherroepelijk aanvaardt.
 • Elke mogelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk en bovendien schriftelijk te gebeuren.
 1. Prijzen
 • Alle prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief btw tenzij anders vermeld. Elke verhoging van het btw-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen het ogenblik van bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.
 1. Offertes en bestellingen
 • De geldigheidsduur van de offertes bedraagt 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een offerte binnen de vooropgestelde termijn schriftelijk heeft aanvaard.
 1. Annulatie
 • De klant heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen. Als de annulatie minder dan 3 kalenderdagen voor de voorziene huurdatum gebeurt wordt er een opzegvergoeding aangerekend van 70% van het offerte bedrag.
 • Bij annulatie van de overeenkomst kan de klant geen voorschot terugvorderen.
 1. Uitvoering van de overeenkomst.
 • Bij het ondertekenen van een overeenkomst, offerte of contract wordt een duidelijke huurperiode afgesproken en vermeld.
 • Standaard wordt voorzien dat de klant het gehuurde materiaal komt afhalen op het kantoor van DIGIWORX op het vooraf afgesproken tijdstip. Bij afhaling wordt het materiaal getest en krijgt de klant alle uitleg over de werking van het materiaal. Indien de klant niet binnen de afgesproken tijdspanne het materiaal is komen ophalen verbreekt de klant het contract éénzijdig en dient het volledige huurbedrag betaald te worden.
 • Na het beëindigen van de huurperiode retourneert de klant het materiaal eveneens op het vooraf afgesproken tijdstip. Bij het niet nakomen van deze afspraak is de klant een schadevergoeding verplicht van €300 excl btw. Indien DIGIWORX hierdoor een andere opdracht moet annuleren worden alle extra kosten doorgerekend aan de klant.
 1. Aanvaarding
 • De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de klant na ophaling of levering.
 1. Betaling
 • Na het ondertekenen van de huurovereenkomst wordt er een voorschotfactuur opgemaakt ten behoeve van 30% van het totaalbedrag. Dit factuur dient uiterlijk 10
 • dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien betaling hiervan uitblijft wordt dit aanzien als éénzijdige verbreking van het contract door de klant.
 • Voor de overige 70% van het totaalbedrag ontvangt de klant 10 tot 14 kalenderdagenvoor uitvoeringsdatum een factuur. Dit dient ten laatste betaald te zijn bij ophaling van de gehuurde materialen. Betaling kan via overschrijving of bij afhaling.
 • Behoudens aangetekend protest binnen de 5 dagen na verzending worden de facturengeacht integraal aanvaard te zijn.
 1. Aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van DIGIWORX is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt door de directe schade die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de fotostand. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De eventuele aansprakelijkheid van DIGIWORX is in ieder geval beperkt tot de waarde van het contract, d.w.z. het bedrag dat de klant betaalt voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De klant is aansprakelijk voor alle kosten ten gevolge van het verkeerd gebruik van de gehuurde materialen.
 1. Intellectuele eigendom
 • De klant gaat ermee akkoord dat alle foto’s en video’s gemaakt met de fotostand kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden van DIGIWORX.
 • De klant heeft het recht te vragen dat foto’s niet gebruikt worden voor promotiedoeleinden of niet openbaar worden gemaakt.
 • Foto’s worden aan de klant ter beschikking gesteld via een online fotogalerij op de website memorybooth.be. Deze galerij is openbaar en bezoekers hebben de mogelijkheid om foto’s te delen via verschillende sociale media platformen. De opdrachtgever heeft het recht deze functie niet te gebruiken en te vragen de foto’s niet op het internet te plaatsen.
 1. Technische problemen en ondersteuning
 • In geval van technische problemen tijdens de huurperiode kan de klant de verhuurder telefonisch contacteren.
 • Indien de verhuurder er niet in slaagt de technische problemen te verhelpen binnen de 2uur na het melden ervan heeft de klant recht op een terugbetaling in verhouding tot het aantal uren onbeschikbaarheid en het factuurbedrag.
 • De klant heeft nooit het recht om de gehuurde materialen te openen, demonteren of te vervangen.
 • DIGIWORX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade door het niet functioneren van de gehuurde materialen.
 1. Bevoegdheid
 • Deze algemene voorwaarden, evenals alle bestellingen, offertes en overeenkomsten van DIGIWORX worden beheerst door het Belgische recht.
 • Bij eventuele geschillen zijn enkel de Rechtbank van Mechelen en het Vredegerecht van Heist-op-den-Berg bevoegd, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Vredegerecht te Mechelen.
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring.